[X]

Log in

wachtwoord vergeten?  
Zoek in
 

Of bekijk de abonnementsvormen

Bent u nog geen klant van de Lexlumen Flexmodellen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Met een abonnement op de Lexlumen Flexmodellen zijn uw modellen altijd up to date!

Meer over de abonnementen

Log in voor toegang tot de modellen

wachtwoord vergeten?
 

Zoekresultaten

Boek 2 Rechtspersonen
 

Titel 5 Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

 

Afdeling 1 Algemene bepalingen

 
Artikel 175

1. Deze titel is van toepassing op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon met een in een of meer overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal. De aandelen zijn op naam gesteld. Een aandeelhouder is niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht en is niet gehouden boven het bedrag dat op zijn aandelen behoort te worden gestort in de verliezen van de vennootschap bij te dragen, onverminderd het bepaalde in artikel 192. Ten minste één aandeel met stemrecht in de algemene vergadering wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.

2. De vennootschap wordt door een of meer personen opgericht bij notariële akte. De akte wordt getekend door iedere oprichter en door ieder die blijkens deze akte een of meer aandelen neemt.

 
Artikel 176

De akte van oprichting van de vennootschap wordt verleden in de Nederlandse taal. Een volmacht tot medewerking aan die akte moet schriftelijk zijn verleend.

 
Artikel 177

1. De akte van oprichting moet de statuten van de vennootschap bevatten. De statuten bevatten de naam, de zetel en het doel van de vennootschap.

2. De naam vangt aan of eindigt met de woorden Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hetzij voluit geschreven, hetzij afgekort tot "B.V.".

3. De zetel moet zijn gelegen in Nederland.